top of page
red-paint-brush-stroke-6.png

Kyokushin karate kata

Taikyoku Sono Ichi(1),Taikyoku Sono Ni(2) ir Taikyoku Sono San(3).

Pinan sono Ichi(1), Pinan sono Ni(2), Pinan sono San(3), Pinan sono Yon(4), ir Pinan sono Go(5).

Geksai Dai

Yantsu

Tsuki No

Tensho

Saifa

bottom of page