top of page

Norime Jus trumpai supažindinti, kaip pradedantiesiems sportininkams tapti Kyokushin karate klubo “TOSHI” sportininku, kokias taisykles privalu žinoti sportuojant ir dalyvaujant sportinėje veikloje, kokių pareigybių ir atsakomybių įgija sportininkas (nepilnamečio sportininko tėvai) sportuodamas mūsų gretose.

Kyokushin karate klubo “TOSHI” taisyklės

Pagrindiniai  uždaviniai:

 1. Populiarinti Rytų kovos menus Vilniaus mieste ir kituose Lietuvos miestuose.

 2. Propaguoti sveiką gyvenimo būdą. Suvienyti bendraminčius ir skatinti jų tarpusavio bendravimą.

 3. Sudaryti klubo sportininkams optimalias sąlygas stiprinti sveikatą, ugdytis fiziškai ir dvasiškai.

 4. Skatinti dalyvauti sportiniuose renginiuose, varžybose ir aktyviai poilsiauti.

 5. Didinti jaunimo užimtumą ir vykdyti piktnaudžiavimo žalingais įpročiais bei nusikalstamumo prevenciją.

 

 

Priėmimas į klubo gretas:

 1. Klubo sportininku (nariu) gali tapti kiekvienas, pripažįstantis ir vykdantis klubo įstatus, bei reikalavimus.

 2. Mokyklinio amžiaus asmenys ir vyresni, norintys įstoti į klubą, pildo sutartį. Ikimokyklinio amžiaus asmenys pateikia raštišką tėvų/globėjų prašymą dėl treniruočių lankymo. Visais dokumentaciniais reikalais rūpinasi pats sportininkas arba nepilnamečio sportininko tėvai/globėjai.

 3. Kiekvienas norintis sportuoti sportininkas privalo pateikti gydytojo pažymą, kad yra sveikas ir gali sportuoti. Sportininkas atsako pats (nepilnamečio sportininko tėvai) už sveikatos pažymos galiojimą ir nuolatinį tikrinimąsi gydymo įstaigose.

 4. Kiekvienas sportininkas (turintis 10 ir daugiau metų) per metus privalo bent du kartus pasitikrinti sveikatos būklę LSMC ( Lietuvos sporto medicinos centre) ir pateikti treneriui pažymą apie sveikatos būklę.

 

Klubo sportininko pareigybės:

 1. Klubo sportininkai moka nustatyto dydžio mėnesinį sportininko treniruočių mokestį, kuris yra skelbiamas adresu: https://www.toshi.lt/kainos

 2. Mokėjimas turi būti atliktas iki kiekvieno einamojo mėnesio 10d. Pavėlavus tai padaryti iki nurodytos dienos, treneris pasilieka galimybę leisti sportininkui dalyvauti treniruotėje tik kaip stebėtojui. Mokėjimais rūpinasi pats sportininkas arba nepilnamečio sportininko tėvai/globėjai.

 3. Į treniruotes atvykti laiku, pagal skelbiamą tvarkaraštį (https://www.toshi.lt/treniruoci-grafikas ).

 4. Dėvėti tik sportui skirtus drabužius, avėti (jeigu to reikia arba paprašo treneris) sportui tinkamą ir švarią avalynę.

 5. Laikytis Karate dojo etiketo (https://www.toshi.lt/karate-etiketas ).

 6. Treniruotėse atlikti tik trenerio nurodytas užduotis ir netrukdyti kitiems sportininkams naudotis Sporto klubo paslaugomis.

 7. Susipažinti su esančios įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais bei naudoti Sporto klubo inventorių ir įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Nežinant, kaip naudotis sportiniais inventoriais, jais nesinaudoti.

 8. Atsakingai naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis ir turtu, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Sporto klubo paslaugomis nepadarytų žalos Sporto klubo, savo, kitų  Klubo sportininkų ir trenerių sveikatai bei turtui.

 9. Nedelsiant informuoti Sporto klubo trenerius apie pastebėtus įrangos ar inventoriaus gedimus, nesinaudoti jais.

 10. Nedelsiant informuoti Sporto klubo trenerius apie savo ar kitų Klubo sportininkų sveikatos pablogėjimą ar traumą.

 11. Atlyginti Sporto klubui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl Klubo sportininko kaltės.

 

Klubo sportininkui Sporto klubo patalpose draudžiama:

 1. Būti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų;

 2. Įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, tabaką;

 3. Į treniruotes atsivesti draugus ir kitus pašalinius asmenis be trenerio žinios;

 4. Treniruotės metu dėvėti laikrodžius, žiedus, apyrankes ir kitus. papuošalus;

 5. Įšdykauti, trukdyti draugams atlikti užduotis;

 6. Treniruotis nenukirptais nagais ir netvarkingais plaukais, kramtyti kramtomą gumą, keiktis, triukšmauti;

 7. Savavališkai ir be priežiūros naudotis sportiniu inventoriumi ir įranga.

 

 

 

Pašalinimas iš klubo:

 1. Klubo sportininkai gali bet kada išstoti iš klubo gretų, bet prieš tai privalo raštu informuoti klubo Prezidentą (klubą) ir atsiskaityti visus nesumokėtus sportininko mokesčius/įsiskolinimus.

 2. Klubo sportininkas nesilaikąs klubo įstatų ar reikalavimų, klubo vadovybės (Prezidento) sprendimu gali būti nepriimamas į treniruotes arba visai pašalinamas iš klubo.

 3. Klubo sportininkas nedalyvaujantis klubo veikloje ilgiau nei mėnesį be pateisinamos priežasties (neįeina ligos arba vasaros atostogų laikas) ir neinformavęs klubo vadovybės (Prezidento) ar trenerio apie nedalyvavimo priežastis gali būti pašalinimas iš klubo gretų be išankstinio įspėjimo.

 

 

 

Nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencija:

Klubo vadovybė, vadovas, treneriai netoleruoja nusikalstamos veiklos, nepilnamečių piktnaudžiavimo žalingais įpročiais ir neetiško elgesio visuomenėje bei atsiriboja nuo tokį elgesį praktikuojančių žmonių. Klubo vadovybei, vadovui, treneriui išsiaiškinus faktus apie klubo sportininkų nusikalstamą veiklą, neetišką elgesį visuomenėje arba nepilnamečių klubo sportininkų piktnaudžiavimą sveikatai žalingais įpročiais (tam tikslui bus glaudžiai bendraujama su mokyklų administracija, socialiniais darbuotojais bei teisėsaugos institucijomis)  bus įspėjami arba iš karto šalinami iš klubo sportininkų gretų.

 

Kyokushin karate klubas „TOSHI“ ir treneris(iai) neatsako už sportininko galimas patirtas traumas, sveikatos negalavimus ir sužeidimus varžybose, sportiniuose renginiuose, prieš treniruotę, treniruotės metu ir po jos, kurios įvyks ne dėl trenerio kompetencijos. Šią atsakomybę prisiima pats sportininkas arba nepilnamečio sportininko tėvai/globėjai. Klubo sportininkas sutinka ir nepilnamečio sportininko tėvai/globėjai sutinka, kad visa informacija (t.y vardas, pavardė, gimimo metai, sportiniai pasiekimai, nuotraukos, video medžiaga ir t.t.) apie sportininką(ę), kuri yra susijusi su sportine veikla bus platinama viešai internetiniuose tinklalapiuose, spaudoje ir socialiniuose tinkluose.  Klubas turi savo privatumo politiką, kurioje yra numatyti visi atvejai, susiję su sportininkų duomenų apsauga. Susipažinti su klubo privatumo politika galite čia: privatumo politika

bottom of page